Kontakt: tel: 797-248-548 / email: sklep@my-deco.pl

Kontakt

tel: 797-248-548
sklep@my-deco.pl

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą

zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy

tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze

naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je

po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna

jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy

kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.

Nie bądź pew­ny że czas masz bo pew­ność nie­pew­na

za­bie­ra nam wraż­li­wość tak jak każ­de szczę­ście

przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor

jak dwie na­mięt­no­ści wciąż słab­sze od jed­nej

tak szyb­ko stąd od­cho­dzą jak drozd milk­ną w lip­cu

jak dźwięk tro­chę nie­zgrab­ny lub jak su­chy ukłon

żeby wi­dzieć na­praw­dę za­my­ka­ją oczy

cho­ciaż więk­szym ry­zy­kiem ro­dzić się niż umrzeć

ko­cha­my wciąż za mało i sta­le za póź­no

Nie pisz o tym zbyt czę­sto lecz pisz raz na za­wsze

a bę­dziesz tak jak del­fin ła­god­ny i moc­ny

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą

i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą

i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści

czy pierw­sza jest ostat­nią czy ostat­nia pierw­szą.

Po więcej inspiracji prezentowych na Dzień Babci 2024 zapraszamy do naszego sklepu My-Deco.pl